HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp

Học kế toán ở Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế- tin học văn phòng ATC liên tục mở các khóa Học kế toán tại Thanh Hóa,

giúp các bạn học viên có nhu cầu học kế toán thực tế ở Thanh Hóa có thêm nhiều cơ hội học tập,

trau dồi thêm nhiều kỹ năng hữu dụng, áp dụng sát thực tế công việc.

ATC được đánh giá là trung tâm kế toán tại Thanh Hóa có số lượng học viên đông đảo. và thường xuyên nhận cơn mưa lời khen của học viên sau mỗi khóa học.

Không chỉ chuyên đào tạo,

ATC chúng tôi còn hướng đến giá trị chia sẻ kiến thức hữu ích.

Với mong muốn phổ cập tới đông đảo mọi người những kiến thức hay ho của kế toán.

Cùng theo dõi trang của ATC để thường xuyên cập nhật các kiến thức hay các bạn nhé!

Trong bài viết hôm nay, ATC xin chia sẻ cùng các bạn về chủ để:

Chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT và có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Các chi phí phát sinh trước khi thành lập Doanh nghiệp như: Chi phí lương, thuê văn phòng, nhà xưởng …

có được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Học kế toán ở Thanh Hóa Chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT? trong trường hợp nào?
Học kế toán ở Thanh Hóa

1.Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT?

Điều 19 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 quy định:

“Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này,

trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1

Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.”

Khoản 12 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“12. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa,

dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức,

cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức,

cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa,

vật tư thì doanh nghiệp được kê khai,

khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức,

cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng

đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Như vậy, 

Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, với điều kiện:
–  Có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi hộ;
–  Có hóa đơn GTGT đúng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền;
–  Có chứng từ thanh toán từ DN cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền (Nếu hóa đơn trên 20 triệu phải chuyển khoản)

2.Chi phí phát sinh trước khi thành lập công ty có được trừ khi tính thuế TNDN?

2.1 Đối với chi phí thuê văn phòng trước khi thành lập doanh nghiệp

Căn cứ theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá,

dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013

“3. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên,

chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu,

chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,

giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình

mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

Theo các quy định trên, trường hợp các sáng lập viên của Công ty có văn bản ủy quyền

cho cá nhân thuê văn phòng trước khi thành lập Công ty,

nếu việc sử dụng văn phòng này liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định

(hóa đơn, chứng từ đứng tên cá nhân được ủy quyền,

hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng) thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Chi phí được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

(Căn cứ theo Công văn 5973/CT-TTHT ngày 20/06/2018 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh)

2.2 Chi phí mua thiết bị, vật tư trước khi thành lập doanh nghiệp

Căn cứ theo Công văn 73172/CT-TTHT ngày 28/11/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội thì:

“Trường hợp Công ty trước khi thành lập doanh nghiệp, Hội đồng quản trị của Công ty có văn bản ủy quyền cho Công ty CEOSUITE PRIVATE LIMITED

(gọi tắt là tổ chức được ủy quyền)

thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp như: mua máy Photocopy và thiết bị đi kèm,

vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, giấy, phí trang in, phần mềm…

Thì các hóa đơn mang tên tổ chức được ủy quyền, Công ty không phải điều chỉnh hóa đơn (thông tin đơn vị mua hàng)

và được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu các hóa đơn này đáp ứng đủ điều kiện quy định

tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Công ty phải thực hiện thanh toán cho tổ chức được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Và căn cứ theo Công văn 12423/CT-TTHT ngày 29/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội

(gọi tắt là các tổ chức được ủy quyền) thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư.

-> Thì với các hóa đơn mua hàng mang tên tổ chức được ủy quyền, Công ty không phải điều chỉnh hóa đơn

(thông tin đơn vị mua hàng) và được coi là chứng từ hợp lý,

hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu

các hóa đơn này đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

-> Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo các hóa đơn

GTGT đứng tên tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Công ty phải thực hiện thanh toán cho tổ chức được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Trường hợp chủ đầu tư của Công ty tại Thái Lan không kinh doanh tại Việt Nam hoặc không phát sinh thu nhập tại Việt Nam và không thuộc các đối tượng quy định

tại Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên thì không phải nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam.”

2.3 Hóa đơn chi hộ đứng tên công ty ủy quyền được chấp nhận

Căn cứ theo Công văn 20057/CT-TTHT ngày 17/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

“Căn cứ các quy định nêu trên, Trường hợp Công ty TNHH USE Electronics Việt Nam được Sở kế hoạch và

Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0107984754 ngày 01/09/2017,

có hai thành viên góp vốn là Ông Tetsuji Haruta và Công ty TNHH USE Electronics.

 

khấu trừ thuế GTGTđầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên Công ty TNHH USE Electronics và

phải thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH USE Electronics qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Trường hợp công ty thực hiện bù trừ chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp vào phần vốn góp điều lệ

mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể bằng văn bản,

để được coi là thanh toán không dùng tiền mặt thì phải

có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ này.”

Học kế toán ở Thanh Hóa Chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT? trong trường hợp nào?
Học kế toán ở Thanh Hóa

Nếu bạn là một  sinh viên kế toán mới ra trường thiếu kinh nghiệm làm kế toán thực tế,

Là kế toán viên muốn học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ,

Là dân văn phòng, muốn nâng cao hiệu suất công việc;

Hay bạn là nhà quản lý muốn học thêm về kế toán để dễ dàng kiểm soát và quản lý nhân viên,

Thậm chí, bạn là người chưa biết gì về kế toán…

và muốn học để có một nghề mới trong tay thì đừng bỏ qua các khóa học kế toán tại Atc nhé!

 

Liên hệ Chuyên viên Tư vấn:

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG  ATC

Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa

(Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

Thử tìm hiểu nha!

Học kế toán ở Thanh Hóa Chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT? trong trường hợp nào?
Học kế toán ở Thanh Hóa

Các bạn quan tâm đến khóa học kế toán của ATC vui lòng xem chi tiết khóa học:

Học kế toán tại Thanh Hóa

Hoc ke toan tai Thanh Hoa

Học kế toán ở Thanh Hóa

Hoc ke toan o Thanh Hoa

Học kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Trung tâm kế toán tại Thanh Hóa

Trung tâm kế toán ở Thanh Hóa

Hoc ke toan cap toc o Thanh Hoa

Hoc ke toan cap toc tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan o Thanh Hoa

Địa chỉ trung tâm kế toán ở Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán tại Thanh Hóa

Học kế toán ở Thanh Hóa Chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT? trong trường hợp nào?
Học kế toán ở Thanh Hóa

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

Đào tạo kế toán ,tin học văn phòng ở Thanh Hóa, Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa, Lớp dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán thuế tại Thanh Hóa, Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán ở Thanh Hóa.

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

0961.815.368 0948.815.368 Chat Facebook Chat Zalo