HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Doanh nghiệp có phải QT TTNCN khi không trả lương cho NLĐ không?

học kế toán tại thanh hóa

Trường hợp doanh nghiệp không trả lương cho người lao động thì có phải quyết toán thuế TNCN không?

Kế toán ATC sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi đó nhé!

Căn cứ vào tiết d.1 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:

học kế toán tại thanh hóa

học kế toán tại thanh hóa Trường hợp doanh nghiệp không trả lương cho người lao động thì có phải quyết toán thuế TNCN không?Kế toán ATC sẽ

 

Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ

thuế và khai quyết toán thuế

hoc ke toan thue tai thanh hoa

  1. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt

hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà

doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải

khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết

toán khi kết thúc năm.

Cụ thể như sau:

trung tâm kế toán tại thanh hóa

d) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền

công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu

nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cụ thể như

sau:

d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán

thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu

trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

trung tâm kế toán ở thanh hóa

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực

hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong

cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần

thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho

người lao động (nếu có).

hoc ke toan thue tai thanh hoa

Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả tiền lương thì không phải khai quyết toán thuế thu

nhập cá nhân.

học kế toán cấp tốc tại thanh hóa

học kế toán tại thanh hóa Trường hợp doanh nghiệp không trả lương cho người lao động thì có phải quyết toán thuế TNCN không?Kế toán ATC sẽ

 

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

hoc ke toan tong hop o thanh hoa

Căn cứ vào Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp

theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường

hợp khai và nộp theo quý.

lop ke toan o thanh hoa

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối

với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc

năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

hoc ke toan thue o thanh hoa

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán

thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá

nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh

doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

học kế toán tại thanh hóa

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất

là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại

doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

5. Chính phủ quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất

phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp

quyền khai thác tài nguyên nước; lệ phí trước bạ; lệ phí môn bài; khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy

định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

hoc ke toan tong hop tai thanh hoa

6. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

7. Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ

sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế,

chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt

động.

hoc ke toan o thanh hoa

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ là đến ngày 31/3.

Trong trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

sẽ là đến ngày 30/4.

hoc ke toan thue tai thanh hoa

 

học kế toán tại thanh hóa Trường hợp doanh nghiệp không trả lương cho người lao động thì có phải quyết toán thuế TNCN không?Kế toán ATC sẽ

Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Căn cứ vào Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

  1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  2. Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thực

hiện theo quy định của cơ chế đó.

3. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

hoc ke toan tong hop tai thanh hoa

4. Chính phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh;

b) Người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn; người nộp thuế có phát sinh

nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh;

c) Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu từ đất; cấp quyền khai thác tài nguyên

nước, tài nguyên khoáng sản;

hoc ke toan tong hop tai thanh hoa

d) Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

đ) Người nộp thuế thực hiện khai thuế thông qua giao dịch điện tử và các trường hợp cần thiết khác.

Như vậy, người nộp thuế tiến hành nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bài viết xin kết thúc tại đây.

Chúc các bạn áp dụng thành công!

lop ke toan o thanh hoa

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

học kế toán tại thanh hóa

 

hoc ke toan cap toc tai thanh hoa 

Lớp học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Địa chỉ dạy kế toán tại Thanh Hóa

Noi hoc ke toan thuc hanh chat luong tai Thanh Hoa

Trung tam dao tao kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Lớp học kế toán hàng đầu ở Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán thực hành chất lượng ở Thanh Hóa

Lop ke toan o Thanh Hóa

Trung tam dao tao ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Lop hoc ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa

Trung tam dao tao ke toan tot nhat o Thanh Hoa

Địa chỉ học kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Lớp kế toán thuế ở Thanh Hóa

Lop ke toan thue o Thanh Hoa

Dia chi hoc ke toan thue o Thanh Hoa

Lớp học kế toán tại Thanh Hóa

Lớp học kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Địa chỉ dạy tạo kế toán ở Thanh Hóa

Lớp kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Dia chi hoc ke toan thue tai Thanh Hoa

Lớp kế toán tổng hợp ở Thanh Hóa

Trung tam dao tao ke toan o Thanh Hoa

Lop ke toan tong hop tai Thanh Hoa

Địa chỉ học kế toán thực tế ở Thanh Hóa

Trung tam dao tao ke toan tai Thanh Hoa

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

Đào tạo kế toán ,tin học văn phòng ở Thanh Hóa, Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa, Lớp dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán thuế tại Thanh Hóa, Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán ở Thanh Hóa.

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

0961.815.368 0948.815.368 Chat Facebook Chat Zalo