HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Chi phí sử dụng máy thi công

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Tài khoản 623 tập hợp các chi phí sử dụng máy thi công cho hoạt động xây lắp liên

quan đến xa và máy thi công, vậy cách hạch toán chi phí này như thế nào? Chúng

ta cùng theo dõi bài viết sau nhé!

  1. Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công, có 6 tài khoản cấp 2

– Tài khoản 6231 – Chi phí nhân công: Dùng để phản ánh lương chính, lương phụ, phụ

cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, phục vụ máy

thi công như: Vận chuyển, cung cấp nhiên liệu, vật liệu… cho xe, máy thi công.

Tài khoản này không phản ánh khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công

đoàn theo quy định hiện hành được tính trên lương của công nhân sử dụng xe, máy thi công.

Các khoản trích này được phản ánh vào tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung”.

– Tài khoản 6232 – Chi phí vật liệu: Dùng để phản ánh chi phí nhiên liệu (xăng, dầu, mỡ…),

vật liệu khác phục vụ xe, máy thi công.

– Tài khoản 6233 – Chi phí dụng cụ sản xuất: Dùng để phản ánh công cụ, dụng cụ lao động

liên quan tới hoạt động của xe, máy thi công.

– Tài khoản 6234 – Chi phí khấu hao máy thi công: Dùng để phản ánh chi phí khấu hao xe,

máy thi công sử dụng vào hoạt động xây lắp công trình.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa  Tài khoản 623 tập hợp các chi phí sử dụng máy thi công cho hoạt động xây lắp liênquan đến xa và máy thi
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

– Tài khoản 6237 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Dùng để phản ánh chi phí dịch vụ mua

ngoài như thuê ngoài sửa chữa xe, máy thi công; tiền mua bảo hiểm xe, máy thi công;

chi phí điện, nước, tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ,…

– Tài khoản 6238 – Chi phí bằng tiền khác: Dùng để phản ánh các chi phí bằng tiền phục

vụ cho hoạt động của xe, máy thi công.

2. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Hạch toán chi phí sử dụng xe, máy thi công phụ thuộc vào hình thức sử dụng máy thi công:

Tổ chức đội máy thi công riêng chuyên thực hiện các khối lượng thi công bằng máy hoặc

giao máy thi công cho các đội, xí nghiệp xây lắp:

a) Nếu tổ chức đội xe, máy thi công riêng, được phân cấp hạch toán và có tổ chức kế toán

riêng, thì công việc kế toán được tiến hành như sau:

– Hạch toán các chi phí liên quan tới hoạt động của đội xe, máy thi công, ghi:

Nợ Tài khoản 621, 622, 627

Có các TK 111, 112, 152, 331, 334, 214,…

– Hạch toán chi phí sử dụng xe, máy và tính giá thành ca xe, máy thực hiện trên tài khoản 154

“Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” căn cứ vào giá thành ca máy (theo giá thành thực tế

hoặc giá khoán nội bộ) cung cấp cho các đối tượng xây, lắp (công trình, hạng mục công trình);

tuỳ theo phương thức tổ chức công tác kế toán và mối quan hệ giữa đội xe máy thi công với

đơn vị xây, lắp công trình để ghi sổ:

+ Nếu doanh nghiệp thực hiện theo phương thức cung cấp dịch vụ xe, máy lẫn nhau giữa các bộ phận, ghi:

Nợ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (6238 – Chi phí bằng tiền khác)

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa  Tài khoản 623 tập hợp các chi phí sử dụng máy thi công cho hoạt động xây lắp liênquan đến xa và máy thi
Chi phí sử dụng máy thi công

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

+ Nếu doanh nghiệp thực hiện theo phương thức bán dịch vụ xe, máy lẫn nhau giữa các bộ phận trong nội bộ, ghi:

Nợ TK 6238 – Chi phí sử dụng máy thi công (Chi phí bằng tiền khác)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có TK 333 – Thuế GTGT phải nộp tính trên giá bán nội bộ về ca xe, máy bán dịch vụ

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết cung cấp dịch vụ trong nội bộ).

b) Nếu không tổ chức Đội xe, máy thi công riêng; hoặc có tổ chức Đội xe, máy thi công riêng

nhưng không tổ chức kế toán riêng cho đội thì toàn bộ chi phí sử dụng xe, máy (kể cả chi

phí thường xuyên và chi phí tạm thời như: phụ cấp lương, phụ cấp lưu động của xe, máy

thi công) sẽ hạch toán như sau:

– Căn cứ vào số tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho công nhân điều khiển

xe, máy, phục vụ xe, máy, ghi:

Nợ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (6231 – Chi phí nhân công)

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

– Khi xuất kho vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động của xe, máy thi công trong kỳ, ghi:

Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (6232 – Chi phí vật liệu)

Có TK 152, 153.

– Trường hợp mua vật liệu, công cụ sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động

của xe, máy thi công trong kỳ, ghi:

Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (6232)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế)

Có các TK 331, 111, 112,…

– Trích khấu hao xe, máy thi công sử dụng ở Đội xe, máy thi công, ghi:

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa Tài khoản 623 tập hợp các chi phí sử dụng máy thi công cho hoạt động xây lắp liêm quan đến
Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 6234 – Chi phí khấu hao máy thi công

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh (sửa chữa xe, máy thi công, điện, nước, tiền thuê

TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ,…), ghi:

Nợ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (6237)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)

Có TK 111, 112, 331,…

– Chi phí bằng tiền khác phát sinh, ghi:

Nợ TK 6238 – Chi phí bằng tiền khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)

Có TK 111, 112,…

– Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí sử dụng xe, máy (chi phí thực tế ca xe, máy) tính cho từng

công trình, hạng mục công trình, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (khoản mục chi phí sử dụng máy thi công)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần chi phí vượt trên mức bình thường)

Có TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách hạch toán chi phí máy thi công, kế toán ATC cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Hoc ke toan thue o thanh hoa

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

Đào tạo kế toán ,tin học văn phòng ở Thanh Hóa, Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa, Lớp dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán thuế tại Thanh Hóa, Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán ở Thanh Hóa.

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

0961.815.368 0948.815.368 Chat Facebook Chat Zalo