HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Cách định khoản các chi phí vào 154 trong ngành công nghiệp

học kế toán tại thanh hóa

TK 154 – tập hợp, tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các phân xưởng, hoặc bộ phận sản.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất có thuê ngoài gia công, chế biến, cung cấp

lao vụ, dịch vụ cho bên ngoài hoặc phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm thì chi

phí của những hoạt động này cũng được tập hợp vào tài khoản 154.

học kế toán tại thanh hóa

I. Khi hạch toán tài khoản 154 trong ngành công nghiệp cần chú ý :

  1. Chỉ được phản ánh vào tài khoản 154 những nội dung chi phí sau:

– Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm;

– Chi phí nhân công trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm;

– Chi phí sản xuất chung phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm.

học kế toán tại thanh hóa

  1. Tài khoản 154 ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp được hạch toán chi tiết

theo địa điểm phát sinh chi phí (phân xưởng, bộ phận sản xuất), theo loại, nhóm

sản phẩm, sản phẩm, hoặc chi tiết bộ phận sản phẩm.

  1. Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có hoạt động thuê ngoài gia công

chế biến, cung cấp lao vụ, dịch vụ ra bên ngoài hoặc phục vụ cho việc sản xuất sản

phẩm thì những chi phí của hoạt động này cũng được tập hợp vào tài khoản 154.

học kế toán tại thanh hóa

II. Hướng dẫn hạch toán định khoản một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu  liên

quan đến tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  154 trong ngành

công nghiệp :

  1. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

a) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo từng

đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần chi phí NVL trên mức bình thường)

Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

học kế toán tại thanh hóa

b) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí nhân công trên mức bình thường)

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.

c) Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn hoặc bằng công suất

bình thường thì cuối kỳ, kế toán thực hiện việc tính toán, phân bổ và kết chuyển

 toàn bộ chi phí sản xuất chung (chi phí sản xuất chung biến đổi và chi phí sản

 xuất chung cố định) cho từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

học kế toán tại thanh hóa

d) Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình

 thường thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân

 bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình

 thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính vào

giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí sản xuất chung cố định

thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá thành sản

phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần chi phí sản xuất chung cố định không phân

bổ vào giá thành sản phẩm)

Có TK 627- Chi phí sản xuất chung.

học kế toán tại thanh hóa

đ) Trị giá nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

e) Trị giá sản phẩm hỏng không sửa chữa được, người gây ra thiệt hại sản phẩm hỏng phải bồi thường, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

g) Đối với doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất, kinh doanh dài mà trong kỳ kế toán

đã kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp

và chi phí sản xuất chung sang TK 154, khi xác định được chi phí nguyên liệu,

vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường và chi phí sản

 xuất chung cố định không tính vào giá thành sản phẩm, kế toán phản ánh chi

phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi

phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không được tính vào trị giá hàng

tồn kho) mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán, ghi:

học kế toán tại thanh hóa

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (trường hợp đã kết chuyển chi

phí từ TK 621, 622, 627 sang TK 154).

h) Giá thành sản phẩm thực tế nhập kho trong kỳ, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

i) Trường hợp sản phẩm sản xuất ra được sử dụng tiêu dùng nội bộ ngay hoặc

tiếp tục xuất dùng cho hoạt động XDCB không qua nhập kho, ghi:

Nợ các TK 641, 642, 241

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

học kế toán tại thanh hóa

k) Trường hợp sau khi đã xuất kho nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, nếu nhận

được khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán (kể cả các khoản

tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản chất làm giảm giá trị bên mua phải

thanh toán) liên quan đến nguyên vật liệu đó, kế toán ghi giảm chi phí sản xuất

kinh doanh dở dang đối với phần chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

được hưởng tương ứng với số NVL đã xuất dùng để sản xuất sản phẩm dở

dang:

Nợ các TK 111, 112, 331,….

Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (phần chiết khấu thương mại,

giảm giá hàng bán được hưởng tương ứng với số NVL đã xuất dùng để sản xuất

sản phẩm dở dang)

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

học kế toán tại thanh hóa

l) Kế toán sản phẩm sản xuất thử:

– Các chi phí sản xuất sản phẩm thử được tập hợp trên TK 154 như đối với các sản

phẩm khác. Khi thu hồi (bán, thanh lý) sản phẩm sản xuất thử, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

– Kết chuyển phần chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số thu hồi từ việc bán,

thanh lý sản phẩm sản xuất thử:

+ Nếu chi phí sản xuất thử cao hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản

xuất thử, kế toán ghi tăng giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

học kế toán tại thanh hóa

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

+ Nếu chi phí sản xuất thử nhỏ hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản

xuất thử, kế toán ghi giảm giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 241 – XDCB dở dang.

học kế toán tại thanh hóa

m) Trường hợp sản phẩm sản xuất xong, không tiến hành nhập kho mà chuyển

giao thẳng cho người mua hàng (sản phẩm điện, nước…), ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

  1. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

a) Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, xác định trị giá thực tế

chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và thực hiện việc kết chuyển, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 631 – Giá thành sản xuất.

b) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thực tế sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Trên đây là cách hạch toán các chi phí vào tk 154. Hi vọng bài viết mang lại nhiều thông tin cho bạn đọc.

Nếu bạn chưa đủ đam mê với kế toán có nghĩa là bạn chưa nắm chắc nghiệp vụ. Đừng để nó cản bước con đường thành công của bạn.

Tham gia khóa học của chúng tôi để làm chủ kế toán bạn nhé!

Địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Thanh Hóa Sáng nay, học Xong buổi lý thuyết , Bạn Học viên ATC chia sẻ" Trước đây học ở đại học không hiểu
học kế toán tại thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa ( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

học kế toán tại thanh hóa

Học kế toán tại Thanh Hóa

Hoc ke toan tai Thanh Hoa

Học kế toán ở Thanh Hóa

Hoc ke toan o Thanh Hoa

Học kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Trung tâm kế toán tại Thanh Hóa

Trung tâm kế toán ở Thanh Hóa

Hoc ke toan cap toc o Thanh Hoa

Hoc ke toan cap toc tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan o Thanh Hoa

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

Đào tạo kế toán ,tin học văn phòng ở Thanh Hóa, Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa, Lớp dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán thuế tại Thanh Hóa, Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa, Học kế toán ở Thanh Hóa.

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

0961.815.368 0948.815.368 Chat Facebook Chat Zalo